Meisje laat kutje zien ouwe lullen sex

meisje laat kutje zien ouwe lullen sex

Penis te groot of vagina te klein? Alle reacties Link kopieren Quote. Ik ben een vrouw van 23 en kwam na wat zoeken op internet dit forum tegen en aangezien hier iedereen nogal openhartig is over sex, heb ik de stoute schoenen maar aangetrokken en mij aangemeld. Ik heb sinds een half jaar een vaste vriend en we hebben het echt geweldig samen.

Mijn vriend ziet er goed uit en is ook nog eens heel erg lief. We hebben regelmatig sex met elkaar, en dan bedoel ik minstens 5x per week. Maar nu komt het, hij is in mijn ogen nogal fors geschapen en vaginale sex doet bij mij echt pijn.

We hebben al van alles geprobeerd zoals glijmiddel en diverse standjes maar het blijft pijn doen. Ik heb er bij vorige relaties nooit last van gehad, maar dan waren ze ook kleiner.

Ik heb mijn vriendinnen al om raad gevraagd maar deze zien het probleem niet en maken er grapjes over dat ik hem wel naar hen langs mag sturen. Pijpen gaat wel goed, maar ik blijf het sperma vies vinden!! Ik weet dat ik hem er een plezier mee doe, dus ik laat het toe en bovendien doet hij het ook erg lekker en kom ik geregeld tot een climax.

We zouden graag allebei vaginale sex hebben, maar waarom doet het zo'n pijn??? Ben ik soms te nauw en is hier iets aan te doen??? Is er een bepaald standje wat het wat minder pijnlij maakt?? Size does matter in dit geval. Anoniem woensdag 15 juni Fame woensdag 15 juni Ruil hem in voor een ED! Dat is wat je nodig hebt! Doet het pijn omdat hij zo'n dikke lul heeft, of heb je last van de lengte?

Qua dikte; een vagina is enorm elastisch en tenzij de boel " droog loopt " of jij vaginistisch Google is je vriend zou dat moeten passen. Is het de lengte, dan zijn er natuurlijk allerhande standjes sex positions levert een hele berg hits op die je uit kunt proberen; vooral die waar jij in control bent.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Ik had niet van die snelle reacties verwacht, maar wat ik bedoel is dat hij mij zo lekker oraal bevredigd. En ik snap de reactie van femminile niet zo goed Meid, er kan zelfs een kind door. Dus zeker een pik. Dat is meteen een goede manier om de boel wat op te rekken. Misschien heb je last van vaginisme? Ik zou er eens met je gynaecoloog of huisarts over praten. De lengte kan lastig zijn als hij daarmee tegen je baarmoederwand stoot, dat kan pijnlijk aanvoelen waardoor de lust weg zakt.

Het is dan handiger om een ander standje te proberen, bijv. Hoewel zij bij een psycholoog in behandeling is en diverse trainingen volgt, gaat het nog altijd niet goed met haar. Ook op [slachtoffer 2] heeft het feit indruk gemaakt, zo volgt uit het dossier. Zij was zeer geschrokken van het handelen van de verdachte en is door haar moeder aangemeld bij een psycholoog. De verdachte heeft klaarblijkelijk geen aandacht gegeven aan de mogelijke gevolgen van zijn handelen.

Hij heeft, gebruikmakend van de onwetendheid en onervarenheid van jonge en kwetsbare meisjes, alsmede van zijn overwicht als volwassen man, deze ernstige feiten gepleegd, kennelijk uitsluitend met de bedoeling zijn eigen seksuele verlangens te bevredigen. Ten aanzien van de persoon van de verdachte heeft de rechtbank acht geslagen op een hem betreffend uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister van 7 januari Hieruit volgt dat de verdachte vanaf zestienjarige leeftijd meermalen met politie en justitie in aanraking is geweest voor diverse gewelds- en vermogensfeiten.

Hij is hiervoor onder meer veroordeeld tot werkstraffen en forse deels voorwaardelijke gevangenisstraffen. Dit heeft hem er echter niet van weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Opvallend aan de delictgeschiedenis van de verdachte is dat hij veelvuldig is veroordeeld voor feiten waarbij jonge meisjes betrokken waren. Zo is hij in veroordeeld voor het bedreigen, belagen en afpersen van drie meisjes in de leeftijd van dertien tot vijftien jaar.

In is hij veroordeeld voor het bedreigen van een jong meisje als zij niet zou meewerken aan het maken van seksfilmpjes. Ook in onderhavige zaak zijn ernstige feiten bewezenverklaard, waarbij jonge en kwetsbare meisjes betrokken waren. Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van de Pro Justitia-rapporten van K. Foeken psychiater en M. De rechtbank stelt op grond daarvan vast dat de verdachte heeft geweigerd mee te werken aan het onderzoek door deze gedragsdeskundigen.

De vraag of bij de verdachte ten tijde van het plegen van de feiten sprake was van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens is mitsdien niet door hen beantwoord. Evenmin is een gedragskundige advisering over een behandeling of begeleiding in een strafrechtelijk kader gegeven. In een rapport van 9 maart heeft reclasseringsmedewerker R.

In navolging van dit advies heeft de rechtbank ter terechtzitting van 20 april bevolen dat de verdachte ter observatie diende te worden opgenomen in het PBC. De verdachte is van 1 juni tot 13 juli in het PBC opgenomen geweest. Naar aanleiding hiervan hebben M. Schilperoord respectievelijk psychiater en GZ-psycholoog en beiden verbonden aan het PBC een rapport uitgebracht.

Uit dit rapport volgt dat de verdachte heeft geweigerd medewerking te verlenen aan het onderzoek, waardoor het onderzoek onvolledig is geweest. Op grond van de wel beschikbare informatie hebben Schilperoord en Fluit gerapporteerd dat bij de verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de zin van maximaal zwakbegaafdheid en een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de zin van misbruik van cannabis.

Ook zijn zij vanwege het ontbreken van eigen onderzoek niet in staat geweest om de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte te beantwoorden en conclusies te trekken over de kans op recidive.

Voorts heeft de rechtbank met betrekking tot de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte acht geslagen op de volgende stukken:. Uit deze rapporten komt een zorgelijk beeld over de verdachte naar voren. Samengevat kan worden gesteld dat de verdachte al sinds zijn kindertijd gedragsproblemen vertoont, die in de loop der jaren in ernst zijn toegenomen en sinds tot strafbare feiten hebben geleid.

De verdachte ondervindt problemen op alle levensgebieden. Vanuit zijn jeugd is er sprake van gedragsproblemen, affectieve en pedagogische verwaarlozing en eigen problematiek van zijn ouders. Hij is cognitief beperkt zwakbegaafd , zijn sociaal-emotionele ontwikkeling is gestagneerd, er is in hoge mate sprake van impulsiviteit, gebrek aan empathie, manipuleren, oneerlijkheid en het bewust benadelen van anderen, verhoogde prikkelbaarheid en agressief gedrag. Daarnaast heeft hij een overmatig positief zelfbeeld en is er sprake van cannabisafhankelijkheid.

Concluderend kan worden gesproken van een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon met voornamelijk antisociaal gedrag, diagnostisch te omschrijven als een gedragsstoornis, bij een in cognitief opzicht beperkte jongeman met waarschijnlijk een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling in de vorm van een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Uit nagenoeg alle voornoemde rapporten komt naar voren dat bij de verdachte sprake is van een zeer hoog recidivegevaar. Kenmerkend voor de verdachte en de kans op herhaling is naar het oordeel van de rechtbank het Afloopbericht toezicht van GGZ Palier van 21 juli , waarin wordt gesteld:. Betrokkene laat tot op heden delictgedrag zien.

Hij lijkt niet voornemens om het contact met minderjarige vrouwen te verbreken en de reclassering heeft de indruk dat betrokkene via internet actief naar nieuwe contacten zoekt. Opvallend is dat betrokkene kwetsbare jonge vrouwen uitzoekt die problemen hebben op verschillende leefgebieden. Betrokkene laat precies hetzelfde delictgedrag zien als twee jaar geleden, waarbij hij veroordeeld werd voor afpersing, bedreiging en mishandeling van minderjarige vrouwen.

Ondanks dat hij veertien maanden klinische opname bij Ipse de Bruggen SGLVG heeft gevolgd, is geen sprake van gedragsverandering en lijkt hij zijn oude gedragspatronen direct weer voort te zetten nu hij in vrijheid is.

Het staat bijna onomstotelijk vast dat betrokkene nieuwe slachtoffers zal maken. Alles wat de reclassering tot nu toe heeft ingezet om het gevaars- en recidiverisico te beïnvloeden, heeft weinig tot niets opgeleverd. Betrokkene is niet leerbaar en toont ook geen enkele motivatie om zijn gedrag te veranderen. Betrokkene overtreedt de aanwijzingen die hem gegeven worden en laat daarmee zien zich niet te willen conformeren aan de afspraken. De rechtbank stelt vast dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan feiten waarvoor in beginsel de tbs-maatregel kan worden opgelegd.

Voorts overweegt de rechtbank dat op grond van de wet voor het opleggen van een tbs-maatregel een advies van twee gedragsdeskundigen waaronder een psychiater , die de verdachte hebben onderzocht, vereist is. In het geval van een weigerende observandus vervalt evenwel de eis van een volwaardig multidisciplinair onderzoek, op grond van artikel 37, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht, zodat ook aan een weigerende observandus een tbs-maatregel kan worden opgelegd.

De rechtbank is van oordeel dat uit de verschillende rapporten genoegzaam volgt dat bij de verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de zin van zwakbegaafdheid en een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de zin van misbruik van cannabis. Ten aanzien van de vraag of deze stoornissen reeds bij de verdachte aanwezig waren ten tijde van het plegen van de feiten, overweegt de rechtbank dat reeds in is vastgesteld dat de verdachte op zwakbegaafd niveau functioneert en zwakbegaafdheid een blijvende stoornis is.

Voorts staat vast dat de verdachte vanaf jonge leeftijd langdurig en frequent cannabis heeft gebruikt en dat hij tijdens zijn verblijf bij Ipse de Bruggen nimmer een schone urinecontrole heeft ingeleverd.

Op grond hiervan acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat de zwakbegaafdheid en de cannabisafhankelijkheid van de verdachte ook ten tijde van het plegen van de feiten aanwezig waren en dat hij te dien aanzien verminderd toerekeningsvatbaar moet worden verklaard.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het onverantwoord om de verdachte onbehandeld te laten terugkeren in de maatschappij. Zij acht de kans op recidive zonder behandeling zeer hoog.

Liekens-Willems over de verdachte is opgesteld. Zij heeft gerelateerd dat na eerdere veroordelingen voor soortgelijke feiten pogingen zijn gedaan de verdachte te behandelen en begeleiden. Deze pogingen zijn mislukt, omdat hij geen inzicht heeft in zijn gedrag en in zijn handelen. Alleen een langdurig, intensief, klinisch traject zou de kans op recidive kunnen verkleinen.

In een dergelijk traject kan de diagnostiek uitgekristalliseerd worden en kan een passende behandeling worden geboden, waarmee de verdachte stapsgewijs en onder toezicht weer kan terugkeren naar de maatschappij. Aanvankelijk meende de reclassering dat tbs met voorwaarden hiervoor een kader zou kunnen zijn, maar de halsstarrige weigering van de verdachte om mee te werken met deskundigen en de reclassering is een indicatie dat dit in de toekomst niet snel zal veranderen, hetgeen de kans op onttrekking aan behandeling te groot maakt.

Regulier afstraffen biedt volgens Liekens-Willems niet voldoende garanties voor het terugdringen van recidive. Behandeling binnen detentie is onvoldoende en zelfs een voorwaardelijke invrijheidsstelling kan niet de tijd geven die nodig is om langdurige gedragsverandering te bewerkstelligen.

Tbs met dwangverpleging lijkt de reclassering daarom het meest geschikte kader om de veiligheid van de maatschappij te borgen en verdachte een betere toekomst te bieden. Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen het opleggen van de tbs-maatregel met dwangverpleging vereist.

Zij zal deze dan ook aan de verdachte opleggen. Omdat de tbs-maatregel zal worden opgelegd ter zake van een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen, is sprake van een ongemaximeerde tbs als bedoeld in artikel 38e Sr en kan de totale duur van de op te leggen maatregel om die reden een periode van vier jaar te boven gaan.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de bewezenverklaarde feiten de verdachte slechts in verminderde mate kunnen worden toegerekend. Die verminderde toerekeningsvatbaarheid betekent dat de strafbaarheid van de verdachte niet geheel is uitgesloten. De rechtbank is daarom van oordeel dat aan de verdachte, naast de tbs-maatregel, ook een gevangenisstraf van na te melden duur dient te worden opgelegd. De straf is lager dan door de officier van justitie gevorderd, omdat de rechtbank de verdachte van een aantal feiten heeft vrijgesproken.

De raadsman heeft ter terechtzitting verzocht psycholoog Schilperoord en psychiater Fluit als getuigen-deskundigen te horen, indien de rechtbank overweegt een tbs-maatregel op te leggen. De rechtbank stelt voorop dat - gelet op het tijdstip waarop de raadsman om het horen van deze deskundigen heeft verzocht - zijn verzoek dient te worden beoordeeld aan de hand van het noodzaakscriterium. Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank zich evenwel voldoende voorgelicht acht om tot een beslissing omtrent de persoon van de verdachte te komen, zodat er geen noodzaak is voornoemde deskundigen te horen.

De rechtbank wijst dit verzoek dan ook af. De officier van justitie heeft geconcludeerd tot gehele toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, te vermeerderen met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht. Anders dan de raadsman is de rechtbank van oordeel dat de benadeelde partij de vordering voldoende heeft onderbouwd en dat uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat zij materiële en immateriële schade heeft geleden als rechtstreeks gevolg van de onder 1 en 2 bewezenverklaarde feiten.

De rechtbank zal voorts de door de benadeelde partij gevorderde wettelijke rente toewijzen, op de navolgende wijze:. Nu de vordering wordt toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met haar vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen beslaglijst, die als bijlage aan dit vonnis is gehecht onder 1 computer en 2 telefoontoestel genummerde voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer. De raadsman heeft verzocht om teruggave aan de verdachte van het onder 2 genummerde telefoontoestel. Ten aanzien van de onder 1 genummerde computer heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De rechtbank zal het op de beslaglijst onder 1 genummerde voorwerp onttrekken aan het verkeer.

Dit voorwerp is voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien dit aan de verdachte toebehorende voorwerp bij gelegenheid van het onderzoek naar de door hem begane feiten is aangetroffen, terwijl het voorwerp kan dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke strafbare feiten, op grond waarvan het voorwerp van zodanige aard is, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en met het algemeen belang.

Op grond van het onderzoek ter terechtzitting kan met betrekking tot het op de beslaglijst onder 2 genummerde voorwerp geen persoon als rechthebbende worden aangemerkt. De rechtbank zal daarom de bewaring van dit voorwerp ten behoeve van de rechthebbende gelasten. Zoekresultaat - inzien document ECLI: Link gekopieerd naar het klembord.

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte: De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie, mr. Maak zo is foto dn vn die korsterokje Incoming: En maaks foto vn die rok dn paar fotos Incoming: Straks k kanker al je fotos Incoming: En met string aan doggy enn met je hooft richting mobielensoo en dt je echt kut ziet en lul en alles????

En deze keer echt serieus… en geen een ding vn dt vergeten anders hebben we weer oorlog om nix dus deze keer niet weer met iets komen dt ni goed is of iets Incoming: Want echt [slachtoffer 1] kzweer op alles kdruk echt op enter op fb die fotos en kverwijder je en je hoort me nooit meer dus denk goed na Incoming: De terug wweg paar fotos vn string ver erboven dn.

Buiten enso en kwacht to kwart voor vier predcies halfuur filme ben nuudouche Incoming: Onthoud het lees het goed Incoming: Een ding nie en kdoe het echft en is ech nie meer te herstellen dan Incoming: Ik noem je ps weer schat Incoming: Als je alles alles heb gedaan vn dt Incoming: Een ding niet en is echt nie meer te herstellen met sorry Incoming: Dit meen ik Incoming: K hen nu x gezegt alles dus als fout gaat weetje het probleem Incoming: Ja en kwam best snel omdat 1 jaar 2maande nie heb geneukt; hihi als ik straks buite ben en we doen het vaker dn duurt het een uur voor dt ik kom en ishet ook veel meer sperma komt omdt ben gister 3 x klaar gekome ofso op je video hihhihi.

Tis klaar allesnu dag [slachtoffer 1] Incoming: Komt nooit meer goed Incoming: JE mag het uit je kk naam hale en me verwijdere kk bloedhond ga lekker met andere appe relatie zoeke met hun flikker Incoming: Ik pak je terug Incoming: Vanavond je fotos Incoming: Op je fb Incoming: Thiefus hoere kind Incoming: Nu is het mij beurt nuben je echt echt de lul vuile goore viese bedreiger leugenaar oplichter Wat een flikkker flikker Incoming: Kanker hoere kind Incoming: Kklijer ben je dn Incoming: Vuile pleuris kanker bloed rat Incoming: Je ben echt een viese flikker Incoming: Voel me gwn vies Incoming: Dt ik jou geneukt heb Incoming: Gwn kk vies Incoming: Nooit meer ga jij mij zien horen Incoming: Kga niemeer tegeje praten ook Incoming: En blocke ookk Incoming: Nu kk ik gwn je kk fotos Incoming: Op je kk fb Incoming: EN nu hoef je nie meer te kome Incoming: Nu hou je me nie meer tegen kk flikkerd Incoming: Nu ga ik je pakke Incoming: Ik zorg dt morge Incoming: Al die bitches Incoming: Vn je school je fotos hebe Incoming: Viese kk hoer Incoming: Nu pak ik je trug Incoming: Dag [slachtoffer 1] Incoming: Rot tog op elke dag weer met je grapjes Incoming: Nu ben je veeel veel veel te vrr gegaan Incoming: Jij ben een rat jongen Incoming: Als je dat maar weet Incoming: Khoef je nooti nooit meer te spreke Incoming: Dn kn je makelijk als je zo ga staan in winkel ook dn moe je gwon bij pashok in de buurt zo staan dt een man het ziet en je ga helpen en zorge dt mensen het zien nie in zoon hoekje staan..

JA maar doe dn nie weer half wnt dn ben weer boos doe dn je broek ook zo laag. En eerst met string dan zondr gwn helemaal om laag en zorge dt mensen zien en dt iemand je help vingere en dn gwn pijpe ofzo doe dt dn is dn is het leuk … Gwn een vreemde Incoming: Als je dt doet gwn zo vingere als in pashok broek na bendene n dn ook string en dn gwn midde in een winkell waar paar mensen lopen gwn dn kn je gwn tog blijven filme en self na iemand toe lope ze hand pakke in jebroek zette en jij bij hem dn heb je zkr sex als je dt nou isdoet Alls is nu echt klaar wacht al weer vanaf 1 uur middg en w stuurje me 1 minuut video dagg zoek het uit Incoming: Je bliifjt bezig nu is het echt klaar laters zoek het uit Incoming: En ik ga je nu ne meer deblokkeren je blijft bezig Incoming: Dus als je wil doe dnnu een ker alles maak me en ker blij na al die dage zo ving in winkel dn string omlaag en dnbroek ook enn gwn iemand ze broek ope doent rekke pijpe en alles filme en gwn 15 m ofso dn maak je me blij Nu die video Incoming: Met doe oy Incoming: Of in spring Incoming: Als je niet die video doet Incoming: Pleeg echt zelfmoord Incoming: Vervolgens is onderzocht of in de inhoud van de door de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 2] gevoerde WhatsApp-gesprekken aanwijzingen te vinden zijn voor de identiteit van die gebruiker.

Hieruit zijn onder meer de volgende gesprekken naar voren gekomen: Opgevoment zegge die bewaarders jullie praten allemaal met [verdachte] mee Incoming: Me ouders zouden helemaal lijp worden dus vertel het nu nog nii weet je Incoming: Dt vertele we wel Incoming: ALs ik vrij ben Incoming: Ik bnen [verdachte] Incoming: Kan jij voor mij via internt bankieren 40 storte me pa appde me net terug hij zij vraag een vn je vriendne ik heb geen geld op rekening alleeen contant en morge is die winkel hier en moet sigarette shag halen en eten drinken want heb nix meer dus als je me blij wil maken leen me dt dn ff tot maandagg dn stort ik je maandag die btg en die 40 als je me een keer blij wil maken doeje dt andrs kan i k nie roke en nix woord ik kkgek Incoming: Ingg vul je in naam ontvanger [verdachte] daarna rekening nr [rekeningnummer] [rekeningnummer] Beetje zelfde gevoel Incoming: Het gesprek heeft de volgende inhoud: Hoezo zeik je dan de hele tijd?

Om het feit van je stuurt nooit iets uit jezelf. Moet ehh ik ehhm me kut sturen dan…. Ja…… diepe geïrriteerd klinkende zucht Inbeller: Je mag van mij ook slapen daar niet van [slachtoffer 2]:

Advertenties seks escort zwanger

Zuid holland escort sex contact amsterdam

Gedwongen klaarkomen grote pik in kut

: Meisje laat kutje zien ouwe lullen sex

Meisje laat kutje zien ouwe lullen sex Ik spreek uit sex zuid holland prive ontvangst den haag. Overduidelijk, fight or flight, ook bij de vrouwen. Unexplained Bekijk openbaar profiel Zoek meer berichten van Unexplained. Droomsmurfie Bekijk openbaar profiel Zoek meer berichten van Droomsmurfie. Anders dan de raadsman is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer 1] betrouwbaar zijn, nu zij consistent zijn en tot op detailniveau met elkaar overeenkomen. Als je jong bent veranderen de dingen sneller dan als je ouder bent.
SEX DATE ROTTERDAM GROTE KUT BEFFEN Oud stel neukt sex contact emmen
Amateur escort breda gewoon lekker neuken 921
Ik ben een vrouw van 23 en kwam na wat zoeken op internet dit forum tegen en aangezien hier iedereen nogal openhartig is over sex, heb ik de stoute schoenen maar aangetrokken en mij aangemeld. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik jonge meisjes vaak wel iets schattigs vind hebben. Echt, zo simpel is het. Ook herkende zij de televisie en de gekleurde discoverlichting die in het filmpje te zien waren. De hele kern is dat je eerst de liefde in jezelf weer moet vinden en dat je van natte preute sex afspraak utrecht liefde aan een ander kunt geven.